Languages

Invacare Softform Excel

Per usuari en llits medicalitzats amb risc de desenvolupament d'escares "En risc" considerant l'ecala de Waterlow amb una qualificació igual o superior a 15.

Funda bi elàstica i impermeable.